Державна політика підтримки підприємництва

Державна політика підтримки підприємництва - це сукупність (комплекс) пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають основні напрями і форми правового, економічного та організаційного сприяння розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та суб'єктів господарювання.

Під державною підтримкою необхідно розуміти, з одного боку, державне регулювання цього сектора економіки, що передбачає насамперед свідоме формування державними структурами правових, економічних та організаційних умов становлення і розвитку підприємництва, а з іншого - створення стимулів, використання матеріальних і фінансових ресурсів, які залучаються до сфери підприємництва на пільгових засадах або безоплатно.

Історичний досвід переконую, що дієвою політика стає тоді, коли ґрунтується на об'єктивно діючі системі економічних законів з урахуванням різних інтересів суспільства і передбачає багатоваріантність і свободу вибору. Складовими державної політики підтримки та розвитку підприємництва є : цілі, основні принципи, напрями, заходи та інструменти здійснення цієї політики.Основними цілями державної політики підтримки підприємництва є :

- забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за

рахунок діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ;

- залучення суб'єктів підприємництва до розв'язування соціально-економічних проблем на державному і регіональному рівнях ;

- удосконалення структури суб'єктів підприємництва ;

- підвищення технологічного рівня виробництва підприємницьких структур ;

- заохочення розвитку суб'єктів підприємницької діяльності у пріоритетних галузях і на територіях пріоритетного розвитку ;

- створення нових робочих місць, зменшення безробіття ;

- сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності ;

- формування соціального прошарку власників-підприємців. Реалізація зазначених цілей забезпечується шляхом підтримки суб'єктів підприємництва в таких основних напрямках ;

- формування нормативно-правової бази ;

- удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики ;

- забезпечення інформацією ;

- сприяння впровадженою технологій та інновацій ;

- стимулювання зовнішньоекономічної діяльності ;

- підготовка та перепідготовка кадрів.


 

Основними принципами державної політики підтримки та розвитку суб'єктів підприємництва є ;

- системність та комплексність механізмів державного регулювання розвитку суб'єктів підприємницької діяльності ;

- цілеспрямованість та адресність підтримки суб'єктів підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їхньої реалізації ;

- рівноправний доступ суб'єктів підприємництва усіх форм власності до матеріально-сировинних, фінансових та інших ресурсів.

Важлива умова формування і здійснення політики підприємства - визначення суб'єктів та об'єктів відповідної державної політики.

Конструктивною є концепція багатосуб'єктності політики.

Суб'єктами, що виробляють державну політику підтримки та розвитку підприємництва, повинні бути працівники, які зайняті у підприємництві, - через їхні громадські об'єднання, профспілки та державної організації.

Безальтернативність виконання державою функцій підтримки підприємництва диктує необхідність функціонування спеціального державного органу, який повинен реалізувати цю функцію.