Засновницькі документи та їх підготовка

 

 

Статут підприємства — це офіційно зареєстрований документ, який визначає форму власності підприємства, сферу його діяльності, спосіб управління та контролю, порядок утворення майна підприємства й розподілу прибутку, порядок реорганізації підприємства та інші положення, які регламентують діяльність юридичної особи.

Статут підприємства — це його мала конституція, його

основний закон.

Завдання статуту — дати найбільш повне уявлення про пра­вовий статус підприємства (фірми) як самостійного суб'єкта підприємницької діяльності, що має всі права юридичної особи, , про його внутрішній механізм управління і самоуправління, режим формування та розпорядження його коштами і при­бутком. Таке призначення статуту виявляється і в його струк­турі, яка, як правило, складається з таких розділів (статей), як:

1. найменування та місцезнаходження фірми;

2. загальні положення;

3. предмет, цілі та напрямки діяльності фірми;

4. юридичний статус фірми;

5. зовнішньоекономічна діяльність;

6. майно фірми;

7. фонди фірми;

8. виробничо-господарська діяльність;

9. прибуток фірми та його розподіл;

10. відшкодування збитків;

11. органи управління та контролю фірми;

12. організація й оплата праці;

13. компетенція і повноваження органів трудового колективу;

14. облік та звітність;

15. припинення діяльності фірми (реорганізація та ліквідація).

Усі ці розділи повинні міститися в статутах усіх видів підприємств, незалежно від їх організаційних форм власності. Водночас вони можуть об'єднуватися, а «наповнення» цих розділів конкретними положеннями залежить від виду підприєм­ства, вимог та бажань власників-засновників.

Організація підприємства, якщо кількість осіб, які бажають його заснувати, двоє або більше, починається з розробки та прийняття установчого договору.