Процес створення фірми (підприємства) завершує державна реєстрація.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль­ності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем про­живання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяль­ностіюридичної особиє розміщення (місцезнаход­ження) його постійно діючого керівного органу (прав­ління, дирекція, адміністрація тощо).

Місцем проживання суб'єкта підприємницької діяль­ності є зареєстроване в установчому порядку постійне місце проживання громадянина підприємця.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяль­ності — юридичної особи — власник (власники), уповноваже­ний ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою подають до органу державної реєстрації такі документи:

  1. рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;
  2. статут, якщо це необхідно для створюваної організаційно-правової форми підприємництва;
  3. реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;
  4. документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяль­ності в розмірі, передбаченому законом;
  5. документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Громадяни (фізичні особи), які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого зразка, яка водно­час є заявою про державну реєстрацію; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — плат­ника податків та інших обов'язкових платежів; дві фотокартки і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєст­рацію, а також пред'являють документ, що посвідчує особу.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання одного із засновників) або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим відповідним договором.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявоч­ним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприєм­ницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєст­рацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації органами державної статистики, або ідентифікацій­ним номером фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів.

У п'ятиденний термін з дати реєстрації, органи державної реєстрації надсилають примірник реєстраційної картки з від­міткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і Пен­сійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Банк, у свою чергу, зобов'язаний відкрити банківський рахунок і протягом трьох днів повідомити про це податкову інспекцію.

Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у порядку, встановленому для реєстрації. Пере­реєстрація проводиться у разі зміни форм власності, органі­заційної форми чи назви суб'єкта підприємницької діяльності, а також у разі зміни основних положень статуту.

Скасування державної реєстрації здійснюється за особистою заявою підприємця, на основі рішення суду, арбітражного суду у випадках визнання дій підприємця недійсними або та­кими, що суперечать чинному законодавству, засновницьким документам, а також при здійсненні нестатутної діяльності.

За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів під­приємницької діяльності стягується плата (реєстраційний збір), який становить для громадян-підприємців - 1,5, а для юридичних осіб — 7 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян. За пришвидшену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності стягується потрійний розмір відповідного реєстраційного збору

Отже, фірма здійснила державну реєстрацію і внесена до державного реєстру. Засновникам видані відповідні доку­менти, однак це не привід для відпочинку та розслаблення. Після того, як підприємство набуло статусу юридичної особи, організаційний період ще триває: відбувається остаточне формування органів управління фірми, розробляється та затверджується організаційна структура функціонування під­приємства, виготовляються печатка і штампи, здійснюється відповідне планування підприємницької діяльності тощо.