Передумовою втілення ідеї зі створення власного бізнесу є моделювання майбутньої ситуації. Насамперед зазначимо, що «модель» сприймається нами як копія, форма, схема, що від­биває основні властивості та якісні ознаки реального об'єкта у спрощеному вигляді. З цього можна зробити висновок, що моделювання майбутньої підприємницької діяльності — це чітке уявлення про послідовні кроки роботи зі створення і по­дальшого розвитку бізнесу.

Таким першим кроком в організації підприємницької діяльності виступає ґрунтовне ознайомлення з чинним зако­нодавством та ринковою кон'юнктурою. На цій основі з'яв­ляється можливість всебічного врахування існуючих правових та економічних обмежень для створюваного підприємства.

Для кращого засвоєння правових основ підприємницької діяльності доцільно ретельно вивчити законодавчі акти, звер­нути увагу на заборонені сфери діяльності або на ті сфери, організація бізнесу в яких пов'язана з певними обмеженнями, — ліцензуванням, отриманням спеціального дозволу тощо. Це дасть змогу уникнути зайвих втрат часу і зусиль, краще зосередитися на більш конкретному колі питань.

До економічних обмежень при створенні підприємства можуть бути віднесені такі:

 1. високий рівень початкових капіталовкладень;
 2. значний термін окупності вкладених коштів;
 3. невизначеність у досягненні комерційного результату;
 4. відсутність прибутку протягом значного часу діяльності.

Підприємницька діяльність пов'язана з дією багатьох інших факторів. Зокрема, невдало вибраний час для початку діяльності, викликаний сезонними коливаннями або іншими особливостями ринкової ситуації, здатний суттєво знизити ефективність розпочатого бізнесу.

Нерівномірність може спостерігатися і в галузевому, і в територіальному аспектах. Відповідно слід реагувати і початкуючому бізнесмену: точно вивірити динаміку майбутньої діяльності, визначити поведінку вже функціонуючих в обраній сфері підприємців. На цій основі стає можливим аналітична оцінка відповідності цілей і ресурсів майбутнього підприємства новим продуктам і новим ринкам. При цьому підприємець звертає особливу увагу на стратегію майбутнього підприємства, його потенційні конкурентні переваги. Потреби в додаткових джерелах фінансування підприємницької діяльності можуть бути такими:

 1. Етап створення підприємства —формування власного ка­піталу.
 2. Початковий етап функціонування —залучення додаткових фінансових джерел — кредитів, реінвестування.
 3. Етап розвитку підприємницької діяльності —залучення ка­піталів нових партнерів, зовнішніх інвесторів.

Інформація, необхідна для організації власного бізнесу, може бути отримана двома шляхами.

Перший шлях — це самостійне дослідження ринкової кон'юнктури. Його складовими виступають вивчення товарних і ресурсних ринків, коливань попиту і пропозиції на них, зміни цін товарів. Крім того, аналізується макроекономічне середовище, вивчається мотивація учасників ринкових від­носин. Головним напрямком цих досліджень має стати комп­лексне вивчення ринку, динаміки його складових, потенційної і реальної ємності.

Визначення можливих розмірів збуту продукції допов­нюється аналізом взаємодії покупців і продавців. Поведінка й мотиви потенційних споживачів, адекватність діяльності кон­курентів на зміни в ринковому середовищі дають змогу оці­нити стан товарних і ресурсних ринків.

Другий шлях організації інформаційного забезпечення майбутнього бізнесу — звернутися за допомогою до спеціалі­зованих консалтингових фірм. На практиці доведено, що дру­гий спосіб ефективніший. Але обмеженість ресурсів закриває його для багатьох підприємців-початківців. Зазвичай можуть мати місце одночасне використання власної інформативної бази і дані спеціалізованих фірм.

Таким чином, генерування підприємницької ідеї — склад­ний процес, управління яким повинно враховувати зміст цілей та завдань, що виникають на кожному етапі. Конкретизацію завдань кожного етапу створення підприємства можна сфор­мулювати таким чином:

 1. Моделювання стратегії майбутньої підприємницької діяль­ності — розробка сценаріїв розвитку фірми.
 2. Формування ефективного уявлення про зміст організацій­них заходів зі створення підприємства.
 3. Визначення етапів створення фірми і конкретизація діяль­ності на кожному етапі.
 4. Ознайомлення з чинним законодавством, врахування вхід­них перепон і правових обмежень в обраній сфері підприєм­ництва.
 5. Визначення інформаційних джерел для дослідження рин­кової кон'юнктури.
 6. Дослідження ринкової інфраструктури та стану ринкової кон'юнктури.
 7. Перевірка можливостей підприємства, відповідності його стратегії розвитку ринковим потребам. Отже, якщо з'явилася ідея створення власного бізнесу та її практичного втілення, потрібно ще до початку активних дій ретельно зважити всі можливості підприємства, врахувати перепони і ризики розпочатої справи.

Отже, якщо з’явилась ідея створення власного бізнесу та її практичного втілення, потрібно ще до початку активних дій ретельно зважити всі можливості підприємства, врахувати перепони і ризики розпочатої справи.