Сукупність робіт, які виконують робітники в строгій послідовності, в результаті яких із лісоматеріалів отримують вироби, називається виробничим процесом.

Виробничий процес охоплює всі види робіт по обробці лісоматеріалів: сушіння, розкрій, склеювання, фрезерування, зарізання шипів і проушини, свердління, довбання, шліфування, збирання і опорядження. Крім цього до виробничого процесу відносять роботи по транспортуванню лісоматеріалів і інших матеріалів, заготівок, деталей, робіт по укладці та ін.

Під технологічним процесом розуміють сукупність виконуваних робіт, при яких лісоматеріал одержує якісні зміни і змінює свої розміри і форму. Транспортні, складські роботи і роботи з контролю в технологічний процес не входять. Технологічний процес є частиною виробничого процесу.

У технологічний процес входить ряд стадій обробки. У свою чергу, кожна стадія обробки поділяється на ряд технологічних операцій.

Технологічні операції виконує один  робітник чи група  робітників на одному робочому місці. Технологічними операціями є сушіння, розкрій, фрезерування деревини й ін. Технологічні операції можуть бути прохідними і позиційними.

Прохідна операція являє собою процес, при якому заготівля обробляється під час її безупинного переміщення повз  інструмент, що  ріже, (повздошно-фрезерні верстати). Якщо заготівля, закріплена на верстаті, не пересувається, а в процесі обробки одержує рух інструмент, то така операція називається позиційною (свердлення отворів на свердлильних верстатах).

Під робочим місцем розуміють частину виробничої площі, оснащену механізмами (пристосуваннями, верстаком, бойком) і матеріалами, необхідними для виконання виробничої операції.

Виробничим циклом називається час, потрібне для обробки виробу, від початку надходження лісоматеріалів у виробництво до моменту виходу готового виробу. Сумарний час, витрачений на обробку деталей, виробів, тобто  на всі технологічні операції, називається технологічним циклом.

Потік являє собою рух оброблюваних деталей у виробничому процесі.

Технологічний процес виробництва виробів розробляється для кожного підприємства виходячи з наявного устаткування, матеріалів, виробничих площ, кваліфікації працюючих. На кожну деталь, складальну  чи одиницю виріб установлюють порядок і час  їхньої обробки. При розробці переліку операцій по обробці деталей одночасно визначають устаткування, на якому буде виконуватись та чи інша операція.

Порядок черговості виконання операцій, характеристика обладнання, інструменту, пристосувань, застосовуваних при виконанні цих операцій, режим обробки, а також витрати праці з вказівкою кваліфікації робітників заносяться в технологічну карту. Карти складають на кожну деталь, складальну одиницю, виріб. При розробці технологічного процесу варто врахувати сучасні вимоги до порядку побудови процесу: він повинний бути прямолінійним, тобто  устаткування в цеху повинно бути розташоване у відповідній послідовності по ходу виконання технологічних операцій, для того щоб заготівки оброблялися у визначеному напрямку без поворотних рухів.

Для виконання операції по обробці підбирають устаткування, яке відрізняється високою продуктивністю, верстати з механізованою подачею, магазинним завантаженням, великим частотою обертання, з підвищений  швидкостями подачі. Параметри верстатів, ліній повинні відповідати запроектованому технологічному процесу виробництва. Робоче місце повинно бути організовано так, щоби на ньому було зручно працювати, рухи були мінімальні і не викликали надмірного напруження і втоми. Матеріал, який підлягає обробки, повинен знаходитися на такій висоті, щоби робітнику не потрібно було нахилятися за ним.

Контрольні запитання:

  1. Що називають виробничим процесом?
  2. Що розуміють під технологічним процесом?
  3. Що являє собою прохідна операція?
  4. Що називають технологічним циклом?
  5. Що заносять в технологічну карту?