Енергоощадна система землеробства, відома як система strip-till, передба­чає смуговий обробіток ґрунту. Вона поєднує переваги прогрівання та підсушу­вання ґрунту, характерні для традиційної технології, з ґрунтоощадними перевага­ми нульової. Тобто strip-till - це обробіток тільки тієї смужки ґрунту, де буде вико­нуватися сівба, завширшки 25-30 см і завглибшки до 32 см з метою зруйнувати ущільнення ґрунту, створити пухке насіннєве ложе та умови для його швидкого прогрівання навесні. Під час такого обробітку можна вносити сухі та/або рідкі мі­неральні добрива в кореневій зоні рослини для її живлення з десятої до сімдеся­тої доби її життя. Цю технологію застосовують для культур із міжряддям від 50 до 75 см, таких як кукурудза, соняшник, соя та ін.

Основні принципи, на яких базується система strip-till:

 • глибоке розпушування (до 35 см) для усунення ущільнення ґрунту;
 • точне внесення мінеральних добрив;
 • збереження та накопичення вологи;
 • підготовка насіннєвого ложа.

Однією з переваг технології strip-till є ефект швидкого прогрівання ґрунту. Його температура в обробленій смужці завжди на 1-3 °C вища, порівнюючи з ґрунтом, укритим пожнивними рештками. Це важливий чинник для швидшого проростан­ня кукурудзи, соняшнику, сої та ін. Порівняно з технологією no-till таке прогріван­ня створює велику перевагу для забезпечення розвитку кореневої системи на ранній стадії вегетації. А проти традиційної технології (оранки) необроблені смужки ґрунту дозволяють трактору із сівалкою раніше зайти в поле для сівби в уже прогріту землю.

Переваги технології strip-till:

 1. Покращені умови зволоження ґрунту. Strip-till підвищує вміст вологи в ґрун­ті, обмежуючи її випаровування та підвищуючи інфільтрацію під час опадів. У сучасних кліматичних умовах збільшення вологи в ґрунті прирівнюється до підвищення, а інколи й до виживання врожаю.
 2. Випаровування води. Strip-till знижує випаровування шляхом обмеження втрат вологи завдяки випаровуванню в процесі обробітку ґрунту та запобігання її втрати від випаровування впродовж вегетаційного періоду. Кожен прохід ґрун­тообробним знаряддям призводить до випаровування від 10 до 18 мм вологи з площі в 1 м2. За strip-till цей показник значно менший, бо навесні тільки неве­ликий сошник сівалки ворушить поверхню поля.

Крім збереження вологи під час обробітку ґрунту, strip-till дає змогу краще утримувати вологу протягом усього вегетаційного періоду. Необроблений
ґрунт між смугами посіву відіграє важливу роль у зменшенні випаровування. Ця збережена волога може бути вирішальною для врожаю під час засухи.

 1. Інфільтрація води. Strip-till також збільшує коефіцієнт проникнення води в ґрунт, таким чином збільшуючи поглинання вологи під час опадів.

У пористий ґрунт оброблених смужок потрапляє вода з необроблених ча­стин поля, спрямовуючись у кореневу зону рослини на глибину до 25 см для живлення коріння в посушливий період.

 1. Боротьба з ерозією. Для багатьох господарств втрати ґрунту від вітрової або водної ерозії до 4,1 т/га - це питання тільки однієї бурі або зливи. Втрата верх­нього шару ґрунту - це втрата пожив­них речовин, а також здатності ці ре­човини утримувати. У технології strip­till пожнивні рештки протидіють руй­нівному ефекту злив і вітру, поглинають удари дощових крапель, розсіюють силу розбризкування на поверхні ґрунту, мінімізуючи утворен­ня кірки.
 2. Потужніша коренева система рослин. У всьому світі фермери, які використо­вують технологію strip-till, перекону­ються в розгалуженішій і довшій коре­невій системі рослин. Розгалуженіша коренева система - це кращий доступ рослини до вологи та поживних речовин, а в результаті - вищий урожай

 

Контрольні запитання:

 1. У чому суть та особливості системи обробітку ґрунту strip-till?
 2. У чому полягають переваги технології strip-till?