Після проростання насіння або бруньок на пагонах, коренях, кореневи­щах чи бульбах починається ріст рослин. Це складний біологічний процес, який проявляється у збільшенні маси рослини. Основою росту є поглинання поживних речовин із зовнішнього середовища й ті перетворення (обмін), які відбуваються в самій рослині. Ростуть рослини завдяки збільшенню кількості клітин і їх розмірів. Особливе значення в рості мають твірні тканини - мери- стема, що зосереджена в точках росту (на верхівці стебла, кінцях коренів, у вузлах злаків), та камбій, завдяки якому потовщуються стовбури дерев. Під час росту відбувається також процес формоутворення, тобто виникнення но­вих органів і їх диференціація, а також настають якісні зміни в структурі й функціях організму. Ці явища якісних змін називають розвитком рослин. Розвиток тісно пов'язаний із ростом, взаємно з ним переплітається і є нероз­ривним єдиним процесом, що має назву онтогенез.

Для нормального росту й розвитку рослини потребують певних умов, або факторів: світла, тепла, води, повітря і поживних речовин.

У польових умовах тільки до певної міри можна контролювати використан­ня космічних факторів - світла й тепла. Надходження повітря, води та пожив­них речовин (земних факторів) можна регулювати. У польових умовах культур­ні рослини можуть бути забезпечені одним фактором краще, іншим - гірше.

Усі фактори росту відіграють однаково важливу роль у житті рослин, вони рівнозначні й незамінні, тобто замінити один іншим не можна. Якщо один із факторів росту відсутній, то рослини не будуть рости й розвиватися. Величина врожаю сільськогосподарських культур обмежується тим фактором, який є в найменшій кількості. Тому для одержання високих урожаїв потрібно дбати про забезпечення рослин усіма факторами життя і насамперед тими, що є в мінімумі.

Рослина як живий організм виконує основні функції - живлення, дихання та розмноження.

Живлення - це процес поглинання рослинами речовин, які є необхідними для їхньої життєдіяльності. З ґрунту рослини засвоюють понад 70 хімічних елементів. Деякі з них, як-от: Нітроген, Фосфор, Калій, Кальцій, Сульфур, Фе- рум, Манган, входять до складу рослин у досить значних кількостях (від деся­тих частин відсотка до кількох відсотків). Їх називають макроелементами. Бор, Купрум, Цинк, Нікель, Кобальт та інші елементи потрібні рослинам у дуже незначних кількостях (тисячні частини відсотка). Їх називають мікроелемента­ми. У житті рослини кожний елемент живлення відіграє певну роль і не може бути замінений іншим. Навіть мікроелементи взаємно незамінні.

Карбон засвоюється в процесі фотосинтезу з повітря. Розкладаючи воду, рослини використовують для будови свого тіла Оксиген і Гідроген.

Нітроген входить до складу білків. Мала його кількість у ґрунті сповільнює ріст рослин, листки стають блідо-зеленими. У молекулярній формі цей елемент у великій кількості міститься в атмосфері. Проте рослини здебільшого не мо­жуть засвоювати нітроген із повітря. Вони використовують його з ґрунту, у якому нітроген має форму розчинних солей, що утворюються внаслідок розкладан­ня органічних речовин. Також ґрунт збагачують на нітроген деякі бактерії, що живуть у ньому та на коренях бобових рослин (бульбочкові бактерії), які ма­ють властивості засвоювати нітроген із повітря. Тому після бобових у ґрунті накопичується від 50 до 150 кг/га нітрогену, і вони є добрими попередниками для інших культур.

Фосфор входить до складу білків, зокрема клітинних ядер, хромосом, і на­копичується переважно в насінні. Калій відіграє важливу роль в обміні речо­вин і в значній кількості міститься в молодих органах, що ростуть, - зелених листках і коренеплодах, бульбах.

Доступні для рослин форми Фосфору, Калію, Кальцію утворюються в ґрунті внаслідок розкладання органічних речовин, ними ґрунти збагачують також шляхом унесення добрив.

Важливим чинником життя рослин є вода. Вона бере участь у всіх життє­вих процесах: фотосинтезі, обміні речовин, утворенні складних органічних сполук. З водою надходять розчинені поживні речовини в корінь, які пересу­ваються по стеблу до листків і, навпаки, утворені сполуки - до місць відкла­дання (кореня, плодів, стебла).

Вода безперервно надходить у рослину через коріння й випаровується че­рез продихи в листках. Цей процес має назву транспірації. На неї витрачаєть­ся близько 99,8 % води, яка надходить у рослину. Кількість води, що витрача­ється на утворення одиниці врожаю, називається транспіраційним коефіцієн­том. Залежно від умов вирощування він коливається, але для кожного виду рослин у своїх межах. За браку потрібної кількості води ріст рослин сповіль­нюється, а коли в ґрунті зостається тільки недоступна волога, настає в'янення, яке призводить до їх загибелі.

Розвиток рослин залежить від умов зовнішнього середовища. Впливаючи на фактори росту, можна значною мірою регулювати врожай і його якість.

Одночасно з асиміляцією вуглекислоти (СО2) в рослині відбувається другий важливий процес - дихання, за якого виділяється вуглекислий газ і поглина­ється кисень, що потрібен для обміну речовин. Особливо інтенсивне дихання в точках росту та в насінні, що проростає. Під час дихання виділяється тепло, яке утворюється внаслідок розкладання органічних речовин. Рослини дихають усі­єю поверхнею, зокрема поверхнею коренів, тому за браку кисню в ґрунті утруднюється дихання, і рослини відстають у рості, знижується їх урожай.

Розмноження рослин відбувається двома способами - статевим і безстате­вим (вегетативним).

Статеве розмноження - це розмноження насінням. Для статевого роз­множення культурних рослин відбирають найкраще розвинуте, добре випов­нене, не пошкоджене шкідниками, не уражене хворобами й ретельно очи­щене насіння районованих сортів. Дикі рослини, зокрема бур'яни, мають різні пристосування (колючки, причіпки, крильця), що сприяють поширенню насіння.

Вегетативне розмноження відбувається за допомогою вегетативних орга­нів рослин - бульб, цибулин, кореневищ, пагонів. На частинах цих органів, які беруть для розмноження, обов'язково мають бути бруньки, з яких і розвива­ються нові рослини.

 

Контрольні запитання:

  1. Що таке ріст і розвиток рослини?
  2. Які фактори впливають на ріст і розвиток рослин?
  3. Назвіть основні життєві функції рослин.
  4. Яке значення мають поживні речовини для рослин?
  5. Яка роль води в житті рослини?
  6. Які є способи розмноження рослин?