Довговічність дерев'яних конструкцій і виробів продов жують висушуванням, просочуванням протигнильними речовинами, оброблянням інсектицидами, що захищають деревину від руйнування комахами, вогнезахисною обробкою і запобіганням зволоженню в про цесі експлуатації. Щоб підвищити стійкість деревини проти загниван ня, запобігти жолобленню і розтріскуванню у виробах, деревину вису шують. Сушіння деревини це процес видалення з неї вологи. У де ревообробних виробництвах промислове застосування мають два способи сушіння:конвекторне атмосфернетаконвекторне газопарове.Крім цих двох основних способів деревину можна висушувати в електричному полі високої частоти та у нагрітих рідких середо вищах, що значно дорожче перших двох способів.

 

Конвекторне атмосфернесушіння деревини

Конвекторне атмосферне сушіння деревини здійснюєть ся на відкритому повітрі. Це найпростіший спосіб, який не потребує великих витрат. Водночас цей спосіб мас багато недоліків: деревина висихає тільки до повітряно- сухого стану (15-18 % воло гості), потребує значних вит рат часу, можливе ураження деревини червоточиною й грибами. Для атмосферного сушіння важливе значення має вибір місця складу, пра вильне розташування проїздів та укладання пиломатеріалів у штабелі.

Рис. 1. Штабель пиломатеріалів

Пиломатеріали для вису шування складають у штабелі на бетонні або дерев'яні фундаменти клітиною через поперечні прокладки ті самі дошки або сухі рейки. У горизонтальних рядах дошки складають з інтервалами (шпаціями) між кромками і одну над одною гак, щоб шпації утворювали наскрізні вертикальні отвори на всю висоту штабеля (рис. 1). Над штабелем улаштовують односхилий дах з дощок.Штабеліописаної конструкції називаютьрядовими.У рядові ш табелі пиломатеріали укладають вручну.

Окрім рядових штабелів існуютьпакетні штабелі(рис. 2). Для тих штабелів спочатку складають пиломатеріали у пакети на про кладках зі шпаціями, а потім пакети укладають у штабель. При такій системі ефективніше використовуються транспортні засоби й підйомні механізми.

Внаслідок атмосферного висушування вологість пиломатеріалів має доходити до 22 %.

Рис. 2. Пакетний штабель пиломатеріалів 

Конвекторне газопарове сушіння деревини

Газопаровесушінняпиломатеріалів, яке здійснюється в спеціальних приміщеннях - сушильних камерах, називаєтьсякамерним.Для випаровування вологи потрібні тепло, нагріте повітря, суміш повітря з топковими газами або водяна пара. Застосування сушильних камер значно скорочує строк сушіння деревини незалежно від кліматичних умов, пори року й стану погоди, дає можливість висушувати до будь-якої заданої вологості, регулювати процес сушіння, зни щувати гриби, комах та їх личинки.

У камерах створені умови для регулювання температури і швид кості руху повітря, завдяки чому деревину можна висушувати досить швидко. Тривалість камерного сушіння пиломатеріалів до вологості 12 % орієнтовно становить для хвойних дощок завтовшки 25-50 мм від 3 до 6 діб, а дубових такої товщини - від 14 до 28 діб.

Залежно від характеру руху повітря в сушильних камерах розрізняютькамери з природною циркуляцією повітряіпримусовою,а залежно від теплопостачання камер -газовііпароповітряні.Примусову циркуляцію повітря в камерах створюють задопомогою вентиляторів.

Запринципомроботи розрізняють камери періодичної і неперервної дії.Камеру періодичноїдії після закінчення сушінняповністю розвантажують і на цей час її виключають.Камера неперервної діїявляє собою тунель із щільними дверима в обох кінцях. Матеріал висихає під час повільного руху штабелів на вагонетках уздовж тунелю.

Газові сушарні обігріваються топковими газами. Ці сушарні не потребують ні пари, ні електроенергії, але вони пожежонебезпечні.

Найбільш поширені пароповітряні камери. Повітря в них нагріваєть ся від системи труб, що обігріваються парою від котельні. Є кілька видів пароповітряних камер періодичної й неперіодичної дії із виму шеною циркуляцією повітря. У багатьох з них використовують реверсивний рух повітря, що змінює напрям потоку.

Камерне сушіння деревини має єдиний недолік значні затрати на обладнання сушильних камер та па паливо.

Сушіння деревиниструмом високої частоти

Багато матеріалів, у тому числі й деревина, нагріваються в електричному полі струмів високої частоти. За 10хв дошка завтовшки 50 мм при достатній потужності генератора високої частоти може нагрітися до 180 °С. Сушіння СВЧ порівняно з камерним відбувається в 15—20 разів швидше. Штабель пиломатеріалів поміщають між елек тродами з латунної або мідної сітки. Між електродами виникає елект ричне поле, в якому висушується деревина. При цьому в камері СВЧ застосовують вимушений рух повітря. Цей спосіб дуже ефективний для сушіння деревини твердих порід, але він потребує великих витрат елек троенергії, тому його застосовують порівняно рідко.

Сушіння деревини в петролатумі - це також швидкісний спосіб.Петролатумявляє собою маслянисту коричневу рідину, яка є по бічним продуктом під час переробки нафти. Для висушування пило матеріали опускають у ванну з петролатумом, нагрітим до 130 °С.Деревина, занурена в цю рідину, швидко прогрівається. Повітря з де ревини виділяється спочатку у петролатум (утворюється піна), а потім видаляється в атмосферу. Волога також випаровується, бо петрола тум з водою не змішується. Петролатум проникає в деревину на гли бину до 2 мм. Витрата пстролагуму на висушування 1 м' деревинистановить 10 20 кг. Сушіння в петролатумі великих сортиментів (стовпів) триває всього 8 12 год, тоді як у камерах кілька діб, а паповітрі кілька місяців.

Висушена в петролатумі деревина одночасно захищена від гни лизни, комах, але погано склеюється й погано обробляється лаками та фарбами. Тому висушену в петролатумі деревину використовують тільки в будівництві, особливо для ремонту будівель.