Лущення — це обробіток ґрунту дисковими чи лемішними знаряддями, який забезпечує розпушування, подрібнення і часткове перевертання, перемішування ґрунту та підрізування бур'янів.

Лущення є важливим заходом боротьби зі шкідниками, які живуть на стерні, сходах, падалиці або зимують у верхніх шарах ґрунту.

Після лущення поліпшуються умови життєдіяльності корисних мікроорганізмів, що сприяє накопиченню поживних речовин у ґрунті. Лущення сприяє також зберіганню корисної фауни ґрунту. На злущеному полі більше вологи, що поліпшує кришіння ґрунту і значно зменшує зусилля на зяблеву оранку. Загальні витрати паль­ного на лущення і зяблеву оранку зменшуються на 15% порівняно з витратами на оранку незлущеного поля. Крім того, якість оранки злущеного поля набагато краща.

Глибина лущення залежить від ґрунтово-кліматичних умов, забур'яненості й ущільненості ґрунту. У зв'язку з цим підбирають і відповідний тип знаряддя для лущення. Для кращого проростання бур'янів, залежно від зволоженості ґрунту, глибина лущення має становити від 5-6 до 7-8 см. Глибше треба лущити ґрунти, зарослі пирієм (на глибину проростання кореневищ, тобто 10-12 см), і ґрунти, засмічені коренепаростковими бур'янами (осот тощо).

На полях, засмічених однорічними бур'янами, стерню рекомендується лущити дисковими лущильниками, а на полях, забур'янених коренепаростковими рослинами — лемішними. Дисковими лущильниками стерню лущать на глибину 6-8 см, а лемішними — на 10-18 см. Бур'яни мають бути підрізані, а їхнє насіння загорнуте в ґрунт для проростання. Відхилення середньої глибини обробітку від заданої не повинно перевищувати ±2 см. Верхній шар ґрунту після розпушування має бути дрібногрудкуватим, а поверхня поля — рівною. Розгінна борозна в стику середніх батарей дискових знарядь не повинна перевищувати глибину обробітку ґрунту. Поле лущать упоперек напрямку руху збиральних агрегатів на швидкості не більше 10 км/год, оскільки із збільшенням швидкості агрегату знижується глибина лущення.

За будовою робочих органів лущильники поділяють на дискові і лемішні.

Дискові лущильники. Робочими органами дискового лущильника є плоскосферичні або плоскі диски із загостреною різальною кромкою, з'єднані в батареї по 6-10 дисків і встановлені на одній осі з інтервалом 160-180 мм.

Диски встановлюють під кутом до напрямку руху, який називається кутом атаки. Під час переміщення лущильника диски обертаються, підрізають скибу ґрунту з рослинними рештками, розпушують цю скибу, частково перевер-тають і зсувають убік. Чим більший кут атаки, тим більша глибина лущення і тим краще розпушується грунт. Зазвичай у лущильниках кут атаки дисків становить 25-35°. Якщо кут менший від 25°, то диски не так інтенсивно розпушують ґрунт і їх використовують як дискові борони.

Глибина ходу дисків залежить і від сили притискання їх до ґрунту. Її можна регулювати механізмом гідрокерування, зміною маси баласту в ящиках та висотою причепа.

Причіпний дисковий гідрофікований лущильник ЛДГ-5А призна­чений для лущення ґрунту після збирання зернових культур, догля­ду за парами, подрібнення брил після оранки. До рами 6 лущильника, що спирається на колеса 7, приєднані бруси 2 з чотирма дисковими секціями і гідравлічним механізмом їх піднімання. Секція складається з рамки 12 і батареї 13. Батарея 15 установлена зі зміщенням вліво для обробітку смуги по центру лущильника і перекривання проміжків при зміні кута атаки. Бруси 2, шарнірно приєднані до рами, спираються на колеса 10 і зв'язані з рамою тягами З і 8, зміною довжини яких регулю­ють кут атаки дисків. Для лущення стерні диски встановлюють з кутом атаки 30-35°. При використанні лущильника ЛДГ-5А, як бо­рони, кут атаки дисків зменшують до 15-25°.

Рамку 12 батарей можна переставляти в отворах понижувачів

  • Якщо рамку закріпити з використанням нижніх отворів пов­зунів 19 понижувачів, диски заглиблюються. За допо­могою болта 18 понижувача можна зміщувати повзун 19, підніма­ючи або опускаючи вушка рамки. Понижувачами користуються для встановлення всіх дисків батарей на однакову глибину обробітку.

Агрегатують лущильник із тракторами МТЗ-80, ЮМЗ-6 і Т-40.

Гідрофіковані дискові лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15А і ЛДГ-20 за конструкцією подібні до лущильника ЛДГ-5А.

Для піднімання і примусового заглиблення дисків лущильники обладнані гідравлічним механізмом піднімання секцій. Кожна секція шарнірно кріпиться рамкою 12 у двох точках до пов­зунів понижувачів 11 і двома штангами 21 підвішена до важелів 22, закріплених на трубі 14 піднімання секції.

При подачі масла у праву порожнину гідроциліндра 4 шток виходить із циліндра, за допомогою важеля 23 повертає трубу 14 і батареї піднімаються. Щоб опустити батареї, масло подають у ліву порожнину гідроциліндра, і важелі 22 опускають батареї. При цьо­му важелі 22, стискуючи пружини 25, заглиблюють диски в ґрунт.

Глибину обробітку регулюють обмежувачем ходу штока гідро­циліндра і зміною стиску пружин 25, переставляючи шплінти 24 по отворах штанг 21. Глибина лущення залежить також і від кута ата­ки: при більшому куті диски заглиблюються глибше. Для надійно­го заглиблення дисків при обробітку важкого, за механічним скла­дом, ґрунту лущильник обладнують баластним ящиком.

Лемішні лущильники. Робочими органами лемішних лущиль­ників є корпуси, що мають леміш, полицю, польову дошку і стояк. Залежно від кількості корпусів, бувають дво-, три-, шести- і десяти- корпусні лемішні лущильники; за способом приєднання до тракто­ра — причіпні, начіпні і напівначіпні.

Плуг-лущильник напівначіпний лемішний ППЛ-10-25 призначе­ний для лущення ґрунту після збирання зернових та інших культур на глибину до 12 см і оранки ґрунту на глибину до 18 см. Агрегату­ють лущильник з трактором тягового класу 3.

Плуг-лущильник ППЛ-10-25 має плоску раму, яка для кращого копіювання рельєфу поля виготовлена із двох секцій 1 і 9, шарнірно з'єднаних між собою. Підтримується рама в транспортно­му положенні на двох ходових колесах із пневматичними шинами, встановленими на колінчастій осі і причепі 7. У робочому поло­женні рама спирається на ліве ходове колесо та опорні колеса. По­ложення перших регулюють польовим механізмом 3, а опорних коліс — гвинтовими механізмами.

До кожної секції рами приєднують по п'ять корпусів, що мають лемішно-полицеву поверхню напівгвинтового типу. Плуг-лущиль­ник можна обладнувати корпусами для оранки зі швидкістю 2 м/с, 2,5 і 3,3 м/с. Корпуси різняться між собою лише конфігурацією ро­бочої поверхні.

До поперечного бруса передньої секції рами приєднаний причіп 7 із шарнірною сергою 6. На причепі шарнірно на плашках установ­лений гідроциліндр 5, з'єднаний з механізмом піднімання 4. Механізм піднімання при дії гідроциліндра забезпечує переведення плуга-лущильника з робочого положення в транспортне. У робоче положення лущильник опускається під дією власної маси.

Будова лущильника ППЛ-10-25 дає можливість використову­вати кожну секцію самостійно: передню — як напівначіпний плуг- лущильник, а задню — як начіпний з тракторами тягового класу 1,4.

Підготовка до роботи і робота лущильників. Підготовку до роботи лущильних агрегатів розпочинають з комплектування. У скомплектованих агрегатах перевіряють технічний стан лущиль­ників, звертаючи увагу на диски, надійність їх кріплення в батареях і наявність мастила в підшипниках. Диски загострюють, а поламані замінюють.

Кут атаки дисків вибирають залежно від умов роботи. Для роз­пушених і малозабур'янених полів рекомендується кут атаки 30°, а для ущільнених і забур'янених — 35°. Лущити стерню в посушли­вих районах доцільно одночасно із збиранням урожаю. Для лу­щильного агрегату вибирають спосіб руху.

Усі способи руху машинно-тракторних агрегатів поділяють на три основні групи: гонові, колові (фігурні) і діагональні.

Гоновий спосіб руху — агрегат рухається в робочому положенні лише вздовж загінки і в кінці її робить повороти. Гонові способи у свою чергу діляться на загінкові і човникові.

Коловий спосіб руху — агрегат рухається в робочому положенні як уздовж, так і впоперек загінки (по колу); може рухатись від пе­риферії до центра, а також від центра до периферії.

При діагональному способі агрегат рухається навкіс загінки (по діагоналі).

Контрольні запитання:

  1. Які лущильники краще обробляють ґрунт і повніше знищують бур'яни?
  2. З яких основних частин складається лущильник ЛДГ-10А?
  3. Що таке кут атаки дискової батареї?
  4. Які є способи обробітку ґрунту?
  5. Яка загальна будова лемішного лущильника?
  6. Чим регулюють глибину обробітку грунту на лущильниках ЛДГ-10А, ЛДГ-15А і ЛДГ-20?
  7. Дайте характеристику способів руху машинно-тракторних агрегатів?