Останніми роками у зв'язку з насиченням сільського господарства важкою тех­нікою, багаторазовий прохід якої полем призводить до сильного ущільнення ґрун­ту і різкого зниження родючості, проводиться велика робота з використання всіх можливостей для мінімізації його обробітку.

Мінімальним уважають такий обробіток ґрунту, який забезпечує зниження енергетичних затрат шляхом зменшення кількості й глибини обробітку, поєднання операцій в одному робочому процесі або зменшення оброблюваної поверхні поля.

Мінімізацію обробітку ґрунту слід розглядати як важливу умову збереження його потенціальної та підвищення ефективної родючості, а також захисту ґрунту від ерозії, поліпшення гумусового балансу та будови ґрунту, зменшення непро­дуктивних втрат поживних речовин і вологи. Крім того, це забезпечує скорочення строків виконання польових робіт.

Важливим аспектом у застосуванні системи мінімального обробітку ґрунту є те, що, на відміну від оранки, верхній шар ґрунту не перевертається, а тільки розпу­шується, екологічна рівновага між аеробними й анаеробними мікроорганізми практично не порушується.

Основними напрямами мінімізації обробітку є:

- зменшення кількості та глибини зяблевого, передпосівного і міжрядного об­робітків ґрунту в сівозміні шляхом застосування гербіцидів для контролю бур'янів;

  • заміна глибокого обробітку різними видами поверхневого та мілкого, особ­ливо під час підготовки ґрунту під озимі культури, з використанням широко­захватних плоскорізів важких борін, лущильників, фрез, що забезпечують високоякісний обробіток за один прохід агрегата;
  • поєднання кількох технологічних операцій і заходів в одному робочому про­цесі застосування комбінованих ґрунтообробних і посівних агрегатів;
  • зменшення оброблюваної поверхні поля методом упровадження смугового (колійного) передпосівного обробітку під час вирощування просапних куль­тур і використання гербіцидів.

Щоб зменшити кількість проходів полем важкої техніки в період підготовки ґрунту, слід застосовувати широкозахватні агрегати, поєднуючи кілька технологіч­них операцій в одному робочому процесі, не проводити обробіток, коли ґрунт перезволожений.

Застосування високоефективних гербіцидів зменшує кількість повторів механіч­ного обробітку як засобу боротьби з бур'янами в догляді за парами, просапними культурами.

Мінімальний обробіток потрібно застосовувати насамперед на чорноземних, каштанових і добре окультурених ґрунтах зі сприятливими для рослин агрофізич­ними властивостями, а також на чистих від бур'янів полях або за систематичного застосування гербіцидів, що зменшить кількість операцій із обробітку ґрунту і цим убереже його від ерозії, забезпечить накопичення вологи та збільшить родючість.

Найважливіші та загальні для всіх зон країни умови ефективного застосування мінімального обробітку ґрунту - високий рівень агротехніки, чітка технологічна дисципліна на полях, проведення всіх польових робіт в оптимальні строки й висо­коякісно, широке використання системи ефективних заходів захисту рослин, за­стосування добрив з урахуванням запланованого урожаю і висока технічна осна­щеність господарства.

 

Контрольні запитання:

  1. Що таке мінімальний обробіток ґрунту та в чому його переваги?
  2. Які є напрями використання мінімізації обробітку ґрунту?