Система обробітку ґрунту для ранньої та пізньої сівби охоплює літньо-осінній (зяблевий) і весняний обробіток.

Зяблевий обробіток містить комплекс заходів обробітку ґрунту, які проводять у літньо-осінній період. До нього входять поверхневий обробіток і оранка. Строки,

Таблиця 4.1. Види зяблевого обробітку ґрунту під ярі культури

Заходи

Зона

Попередник

Лущення стерні з наступною зяблевою оранкою

З достатньою кількістю опадів і теплим післязбиральним періодом

Зернові суцільної сівби

Напівпаровий обробіток, до якого вхо­дять лущення, оранка й поверхневий обробіток після оранки

Лісостеп

Обробіток мілко розпушувальними знаряддями без оранки

Усюди

Просапні культури (картопля, кукурудза, буряки)

Ґрунтозахисний обробіток із залишен­ням стерні на поверхні ґрунту

Усюди

Зернові культури суцільної сівби

 

глибина та послідовність заходів залежать від особливостей культури, під яку здій­снюють обробіток, ґрунтово-кліматичних умов, попередників, забур'яненості поля.

Зяблевий обробіток сприяє поліпшенню фізичних властивостей ґрунту, накопи­ченню й збереженню вологи літньо-осінніх опадів і весняних талих вод, знищен­ню бур'янів, хвороб, підвищенню родючості ґрунту; за зрошення він запобігає за­солюванню ґрунту. Якщо попередники достигають рано (горох, озима пшениця), оранку проводять одразу після їх збирання (ранній зяб). У разі раннього зябу вро­жай зерна на 2-3 ц вищий, ніж за весняної оранки. Види зяблевого обробітку на­ведено в табл. 4.1.

Весняний обробіток проводять для збереження накопиченої вологи, зни­щення бур'янів, загортання добрив, вирівнювання ґрунту. Він розпочинається рано навесні боронуванням. До нього входять поверхневий обробіток і в деяких випадках весняна оранка.

Під ранні зернові культури після боронування здійснюють передпосівну куль­тивацію. На важких заплавних ґрунтах, а також коли навесні вносять органічні до­брива, слідом за боронуванням поле неглибоко зорюють чи обробляють плоско- різами. Під пізні ярі культури після боронування поле спочатку переорюють або глибоко культивують, а потім культивують неглибоко.

Після сівби в пухкий ґрунт (особливо в посушливих районах) його коткують. Коткування до та після сходів особливо ефективне, якщо насіння (проса, льону) загорнуте неглибоко, а також за пізніх строків сівби.

Якщо ґрунт дуже ущільнився, утворилася кірка чи потрібно знищити бур'яни, які з'явилися після сівби, поле боронують. До появи сходів поля боронують зубо­вими, а після появи - сітчастими боронами.

Обробіток чистих і зайнятих парів. Чисті пари застосовують у посушливих районах, їх поділяють на чорні й ранні.

Обробіток чорного пару передбачає лущення ґрунту відразу після збирання попередньої культури, глибоку осінню оранку, снігозатримання, раннє весняне боронування та пошарові культивації з боронуванням протягом літа до сівби ози­мих культур.

Ранній пар орють рано навесні плугами в агрегаті з важкими боронами. Під оранку вносять добрива. Подальший догляд такий самий, як і за чорним паром.

Зайняті пари застосовують в умовах достатнього зволоження. Вони бувають су­цільними - зайнятими під трави чи інші рослини на зелений корм; просапними - зайнятими під просапні культури, такі як картопля, кукурудза (Лісостеп).

Зайняті пари обробляють після збирання попередників до висівання парової культури, а після її збирання - до висівання озимих. Після збирання парової куль­тури суцільної сівби ґрунт орють плугом із передплужником, одночасно борону­ючи його, а потім двічі культивують. Після просапних культур ґрунт тільки розпу­шують та боронують без оранки. Сидеральні культури (люпин та ін.) у фазу боби­ків коткують, а потім приорюють.

Обробіток зрошуваних ґрунтів - це створення оптимальних умов для вико­ристання поливної води й добрив, а також для очищення полів від бур'янів. Зябле­вий обробіток зрошуваних ґрунтів має бути якнайглибшим для кращого викори­стання поливної води. Одночасно із зябом для проведення вологозарядного поливу влаштовують валки або борозни. Перед сівбою поле вирівнюють, боронують і ре­тельно розпушують. Готуючи ґрунт до поливання, глибину культивації збільшують, бо на утворення валків знімається верхній шар.

 

Контрольні запитання:

  1. За допомогою яких заходів проводиться весняний і літньо-осінній обробі­ток ґрунту?
  2. Як проводиться обробіток чистих і зайнятих парів?
  3. Які особливості обробітку зрошуваних ґрунтів?