Поверхневий обробіток ґрунту проводять для боротьби з бур'янами, збере­ження вологи, поліпшення повітряного й поживного режимів, руйнування кірки, застосовуючи лущення стерні, культивацію, боронування, шлейфування, коткування.

Лущення стерні - подрібнення, розпушування, часткове перевертання і перемі­шування ґрунту, підрізування бур'янів і загортання їх решток у верхньому шарі ґрун­ту. Лущення здійснюють після збирання врожаю, перед основним обробітком ґрунту дисковими лущильниками на глибину 6-12 см і лемішними - на глибину до 16 см.

Після високостеблових культур (кукурудза, сорго, соняшник) лущення прово­дять дисковими боронами на глибину до 12-14 см. Ці знаряддя краще підрізають і подрібнюють кореневу систему й стебла рослин, порівнюючи з іншими безполи- цевими знаряддями.

На ґрунтах, схильних до вітрової ерозії, лущення проводять культиватора- ми-плоскорізами, які розпушують ґрунт і підрізують бур'яни, залишаючи на по­верхні поля післяжнивні рештки. На сильно забур'янених полях лущення прово­дять 2-3 рази на різну глибину.

Агротехнічні вимоги до якості лущення ґрунту такі: поверхневий шар має бути добре розпушеним, бур'яни повністю підрізаними; глибина розпушування - рівномірною (відхилення від рекомендованої глибини може становити не більш як 2 см); відсутність огріхів і пропусків; обов'язковий обробіток поворотних смуг.

Культивація - розпушування ґрунту й підрізування бур'янів без перевертан­ня ґрунту. Здійснюють культиваторами зі стрілчастими чи універсальними лапами; застосовують жорсткі або пружинні розпушувальні лапи. Культивація буває су­цільною і міжрядною.

Суцільну культивацію проводять після основної оранки перед сівбою або в пе­ріод догляду за парами. Агротехнічні вимоги до суцільної культивації ґрунту такі: проведення в оптимальні агротехнічні строки; ретельне підрізування бур'янів (без пропусків); у степових районах глибина культивації має бути такою, щоб не вивер­тався вологий шар ґрунту; відхилення глибини не більш як 2 см.

Міжрядну культивацію здійснюють просапними культиваторами: універсаль­ними й спеціальними. Перші застосовують для поперечно-поздовжнього розпу­шування міжрядь, букетування, підгортання. Спеціальні культиватори застосову­ють для обробки овочевих культур. Ширина захвату культиватора точно збігається із шириною захвату сівалки.

Боронування - неглибоке розпушування, перемішування і вирівнювання ґрунту, а також знищення проростків і сходів бур'янів. Боронування ефективне для боротьби з бур'янами і кіркою, для закриття вологи (рано навесні), вирівнювання поверхні ґрунту. Його проводять зубовими або дисковими боронами. Сходи куку­рудзи, буряків, картоплі боронують сітчастими боронами. Вони легкі й розпушу­ють ґрунт на малу глибину.

Для руйнування великих грудок і вичісування кореневищ багаторічних трав за­стосовують пружинні борони. Важкі ґрунти й дернини обробляють дисковими бо­ронами, диски яких вільно обертаються. Кірку руйнують обертовими мотиками.

Якість боронування визначається рівномірністю розпушування (діаметр грудок не більший за 3 см), відсутністю пропусків і огріхів.

Шлейфування - вирівнювання поверхні ґрунту й подрібнення великих грудок і брил шлейф-боронами, які складаються з ножа (струга), зубового бруса та кількох ря­дів сталевих кутників або дерев'яних брусків. Застосовують в основному навесні для зменшення випаровування вологи, вирівнювання гребенів на полях, виораних восе­ни. Шлейфування не можна проводити на дуже вологих і сухих ґрунтах. Під час пере­міщення шлейф-борони по полю під кутом 45° до напрямку оранки ніж зрізує гребе­ні на ріллі. Зуби бруса розпушують ґрунт, а шлейфи вирівнюють, зсуваючи ґрунт із гребенів у борозни. Ступінь зрізування гребенів регулюють зміною кута нахилу ножа.

Коткування ґрунту - ущільнення й вирівнювання поверхні поля, а також руй­нування грудок. Робочими органами котка є гладенька чи ребриста циліндрична по­верхня або диски зі шпорами чи зубцями, складені в батареї. Найкраще зарекомен­дували себе котки з дисками, що мають шпори та зубці. Такі робочі органи забезпе­чують підповерхневе ущільнення і поверхневе розпушування.

 

Контрольні запитання:

  1. Що таке обробіток ґрунту?
  2. Які є системи обробітку ґрунту?
  3. Назвіть види основного і поверхневого обробітку ґрунту та їх призначення.