Основний обробіток - перший, найглибший обробіток ґрунту після збирання попередників, що суттєво змінює будову кореневмісного шару. Його поділяють на полицевий (культурна оранка) і безполицевий (плоскорізний) обробіток, а також обробіток дисковими боронами.

Полицевий обробіток застосовують у районах, ґрунти яких не зазнають еро­зії. За полицевої оранки відбувається обертання орного шару, його розпушування й перемішування, а також підрізування підземної частини рослин. Виокремлюють два основні способи оранки:

  1. Загінна, яку виконують всклад або врозгін. Техніка загінної оранки почина­ється з поділу поля на загінки прямокутної форми. Довжина загінки відпо­відає довжині поля, а ширина її кратна ширині захвату орного агрегата. Оранку всклад починають із середини загінки, а в кінці її агрегат поверта­ють управо. Оранку врозгін починають із правого боку загінки, а в кінці її агрегат повертають вліво.

За оранки всклад посередині загінки утворюється звальний гребінь, а за оранки врозгін - розгінна борозна. Для зменшення кількості гребенів і бо­розен поле розбивають на непарну кількість загінок - три, п'ять та більше. Перед початком оранки відбивають розворотні смуги, які обробляють вроз­гін після того, як поле зорано. На двох перших проходах виконують техно­логічне регулювання плуга для досягнення потрібної якості виконання оранки. Після оранки поля вирівнюють розгінні борозни начіпним плугом, перший корпус якого заглиблюють на потрібну глибину, а останній працює на мінімально можливій глибині або ковзає по поверхні оранки.

  1. Реверсивна (човникова) - проводиться оборотним плугом, який має подвій­ний набір лемешів, розташованих дзеркально. Доїхавши до кінця поля, тракторист перевертає плуг і продовжує оранку, рухаючись човниковим способом. У цьому полягає головна відмінність від роботи звичайним плу­гом, де треба орати в одному напрямку. В оборотному плузі за одного по­ложення лемешів підрізаний пласт ґрунту відвертається вправо, у проти­лежному - вліво, тобто звальні гребені й розгінні борозни не утворюються.

Глибина оранки залежить від потужності перегнійного шару й особливостей ви­рощуваних культур. На дерново-підзолистих ґрунтах глибина оранки обмежується перегнійним шаром (до 20-25 см), на чорноземах - сягає 30-35 см. Ярі хліби й зерно­бобові добре розвиваються за мілкішої (20-22 см) оранки; озимі - за глибшої (до 25 см); під коренеплоди (буряки) і бульбоплоди (картоплю), а також під кукурудзу й інші культури з високим стеблом бажана глибока оранка (30-32 см). Агротехнічні вимоги до якості оранки передбачають можливе її проведення за фізичної стигло­сті ґрунту. Глибина оранки має бути однаковою, борозни - прямолінійними, по­верхня поля - суцільною, рівною, без брил. Пропуски й огріхи не допускаються.

Оранку проводять переважно восени (зяблевий обробіток), після збирання паро­вої культури (під озимі) та після збирання ранніх попередників (під ярі). Навесні орють у виняткових випадках: на заплавних ґрунтах і на схилах, де є загроза водної ерозії.

Плоскорізний обробіток - ґрунтозахисний обробіток ґрунту зі збереженням значної частини післяжнивних решток на поверхні ґрунту. Поширений у степових посушливих районах. Для боротьби з вітровою ерозією застосовують глибокороз- пушувачі-плоскорізи, що розпушують ґрунт на глибину до 30 см і лишають на його поверхні стерню. Цей обробіток виконують один раз на чотири-п'ять років. Між глибокими обробітками ґрунт щорічно розпушують дисковими лущильника­ми на глибину 10-12 см.

Обробіток дисковими боронами. За застосування новітніх агротехнологій і зменшення затрат на проведення основного обробітку ґрунту в господарствах ос­новний обробіток проводять шляхом дискування широкозахватними агрегатами. Дискування пожнивних решток проводять у три сліди вздовж, упоперек і по діа­гоналі, що дає можливість якісно виробити ґрунт.