Система землеробства - це комплекс взаємопов'язаних агротехнічних, меліо­ративних і організаційних заходів, спрямованих на ефективне використання землі, підвищення родючості ґрунту, вирощування високих і сталих урожаїв сільсько­господарських культур. Вона передбачає використання не лише орних земель, а й лук і пасовищ, заболочених земель і чагарників, а також непридатних для земле­робства угідь, якщо їх можна окультурити.

Екстенсивне землеробство - це система ведення господарства, за якої зростан­ня обсягу продукції досягається розширенням оброблюваних земельних площ. За екстенсивної системи землеробства родючість ґрунту відновлюється природним шляхом без активного втручання людини.

В Україні впроваджено інтенсивні системи землеробства, що прийшли на зміну екстенсивним. Інтенсивні системи землеробства передбачають найраціо- нальніше використання всіх сільськогосподарських угідь, застосування ефектив­них способів підвищення врожаю і родючості ґрунту.

В Україні найпоширенішими є такі інтенсивні системи землеробства: зерно-про- сапна, плодозмінна, просапна, сидеральна. Кожній із цих систем притаманні свої комплексні складники (ланки):

 • порядок використання землі в сівозмінах, а також на ділянках поза сівозмі­нами;
 • система механічного обробітку;
 • система удобрення;
 • меліоративні та культуртехнічні заходи;
 • комплекс заходів боротьби з хворобами та шкідниками сільськогосподар­ських культур, з бур'янами в посівах і забур'яненістю ґрунту;
 • система запобіжних заходів щодо ерозії ґрунту та боротьби з її наслідками;
 • заходи охорони навколишнього середовища від забруднення;
 • система сортового насінництва;
 • спеціальні агротехнічні заходи (строки сівби, норми висіву насіння, змішані посіви тощо).

Інтенсивні системи землеробства розробляють для певних ґрунтово-кліматич­них зон з урахуванням широкого застосування сучасної техніки, досягнень науки й передового досвіду. У різних природно-кліматичних зонах України значення складників інтенсивної системи землеробства для підвищення врожайності неодна­кове. На Поліссі, де ґрунти бідні, але достатньо опадів, особливого значення набува­ють внесення органічних і мінеральних добрив, висівання багаторічних трав. У по­сушливих степових районах провідними є ті, що істотно поліпшують водний режим рослин. Це зрошення, раціональний обробіток ґрунту, що сприяє збереженню і на­копиченню вологи, лісомеліорація, сівозміни з чистими парами.

За зерно-просапної системи землеробства, крім зернових культур, виро­щують просапні - кукурудзу, цукровий буряк, соняшник та інші, які вимагають ре­тельного обробітку ґрунту і внесення достатньої кількості органічних і мінераль­них добрив. Основними заходами в цій системі є ті, що поліпшують водний режим рослин (чисті пари, полезахисні лісонасадження), захищають ґрунт від ерозії тощо. Така система поширена в степових районах.

За плодозмінної системи землеробства під зерновими культурами зайнято до 50 % ріллі, а на решті площі вирощують просапні та бобові культури, чисті пари замінюють зайнятими. Родючість ґрунту підвищують вирощуванням бобо­вих культур, унесенням великих доз добрив. Найширше цю систему застосовують у лісостепових районах достатнього зволоження.

За просапної системи землеробства на більшій частині ріллі вирощують просапні культури. Родючість ґрунту підтримують і підвищують інтенсивним уне­сенням добрив. Таку систему застосовують у багатьох господарствах, що спеціалі­зуються на вирощуванні овочів і картоплі, кормових і технічних культур (напри­клад, у зонах промислового овочівництва).

За сидеральної системи землеробства на легких ґрунтах вирощують зер­нові, картоплю і сидеральні культури. Застосовують її на піщаних і супіщаних ґрунтах Полісся й Лісостепу.

В умовах зрошуваного землеробства впроваджують різні системи. Загальна особливість їх - інтенсивне використання кожного поливного гектара, проведення спеціальних заходів захисту ґрунту від засолення й ерозії.

 

Контрольні запитання:

 1. Що таке система землеробства?
 2. Які ви знаєте складники системи землеробства?
 3. Які системи землеробства поширені в Україні?