Досвід і практика свідчать, що посилення інтенсивності обробітку ґрунту все частіше почало при­зводити до негативних наслідків. Це пояснюється тим, що при збільшенні затрат на його виконання часто уже не підвищується врожайність культур, ґрунт розпилюється, що знижує його стій­кість проти ерозії, посилюється мінералізація органічної речовини. Кожний прохід трактора, ґрунтообробних знарядь надмірно ущіль­нюють ґрунт, що негативно позначається на якості наступних обро­бітків ґрунту і врожайності культур.

Багаторазові проходи ґрунтообробних агрегатів по полю, що пов'язані з виконанням технологічних операцій, призводять до значного ущільнення і розпилювання ґрунту. При оранці п'ятикор­пусним плугом трактор прикотковує 40-50% поверхні поля.

Особливо шкідливий багаторазовий обробіток у зонах недо­статнього зволоження і на легких безструктурних ґрунтах. При інтенсивному обробітку втрачаються органічні складові внаслідок вивітрювання і водної ерозії, погіршується структура ґрунту, підви­щуються втрати вологи і утворення грудок.

Мінімалізацією слід вважати не лише зменшення кількості за­ходів у системі агротехніки вирощування культур, а й зменшення глибини обробітку і, по можливості, кількості проходів тракторів по полю, а також заміну полицевого обробітку безполицевим. Отже, суть мінімалізації обробітку ґрунту така:

 • зменшення глибини обробітку та кількості агротехнічних за­ходів обробітку в сівозміні;
 • використання гербіцидів, що дає можливість значно зменши­ти кількість міжрядних розпушувань або навіть обійтися без них;
 • зменшення кількості проходів по полю агрегатів завдяки використанню широкозахватних машин і комбінованих агрегатів, якими за один прохід виконують декілька технологічних операцій. Застосування комбінованих агрегатів і широкозахватних машин має велике значення ще й тому, що дає можливість збільшити врожайність за рахунок скорочення строків проведення робіт, насамперед, при сівбі ранніх зернових та озимих культур;
 • зменшення поверхні оброблюваного поля (чергування смуг з обробітком і без нього);
 • використання для обробітку ґрунту більш удосконалених знарядь. Якщо, наприклад, передпосівний обробіток виконати фре­зами, це дозволить замінити весняне переорювання зябу, передпо­сівну культивацію і боронування фрезеруванням. При використанні У районах поширення вітрової ерозії агрегату на базі стерньової сівалки СЗС-2,1 за один прохід агрегату можна здійснити культи­вацію, внести добрива, провести сівбу і післяпосівне коткування.
 • Слід зазначити, що при мінімальному обробітку ґрунту треба враховувати

особливості рослин, властивості ґрунту, ступінь і ха­рактер забур'яненості поля тощо.

Існують три основні типи комбінованих агрегатів:

 • агрегат, складений з кількох послідовно з'єднаних простих знарядь, що виконують окремі операції;
 • машина, на рамі якої послідовно закріплені різні за призна­ченням робочі органи;
 • машина, обладнана спеціальним комбінованим робочим орга­ном, що виконує всі операції заданого технологічного циклу.

Комбінований орний агрегат ПКА-2 складений з плуга, до ра­ми якого прикріплені волокуша і коток-грудкоподрібнювач, що складається з дворядних зірочок або кільчасто-шпорових дисків.

Волокуша, розміщена під гострим кутом до напрямку руху, зрізує верхівки гребенів після оранки, переміщує їх у поздовжньо­му і поперечному напрямках і заповнює ними борозни між гребеня­ми. Коток-ґрунтоподрібнювач, рухаючись слідом за волокушею по вирівняній поверхні, подрібнює дисками ще вологий ґрунт, який добре розпушується. Одночасно з оранкою і подрібненням ґрунту агрегат ущільнює нижні шари орного горизонту, вирівнює і розпу­шує верхні, забезпечуючи тим самим збереження вологи в ґрунті.

До другого типу комбінованих агрегатів належать агрегати АКП-2,5А, РВК-3,6А, РВК-ЗА, РВК-5ДА, машина ВІП-5,6А.

Комбінований агрегат АКП-2,5А призначений для основного і передпосівного обробітку ґрунту без перевертання скиби.

Комбінований напівначіпний ґрунтообробний агрегат РВК-3,6А призначений для передпосівного обробітку ґрунту. За один прохід він розпушує ґрунт на глибину до 15 см пружинними лапами 7, руйнує грудкодробильним кільчасто-шпоровим котком 8 брили ґрунту, розпушує ґрунт за котком лапами 9 другого ряду, вирівнює ґрунт спеціальним брусом 10, який також розпушує дріб­ні грудки і ущільнює ґрунт заднім кільчасто-шпоровим котком 11.

Розпушувальні лапи закріплені на Б-подібних пружинних стоя­ках. Відстань між лапами в ряду — 280-380 мм. У передньому кот­ку встановлено на осі 12, а в задньому — 23 зубчастих диски. Діаметр дисків — 520 мм.

Робочі органи змонтовано на рамі прямокутної форми, що спи­рається на два пневматичних колеса. Спереду до рами приварено сницю для приєднання агрегату до начіпної системи трактора. Для переведення робочих органів у транспортне положення встановле­но два гідроциліндри. Ширина захвату агрегату — 3,6 м, робоча швидкість — до 7 км/год, продуктивність — 29 га/год. Агрега­тується з тракторами тягового класу 1,4 і 3. Маса — 2500 кг.

Причіпний вирівнювач-подрібнювач грунту ВІП-5,6А при­значений для передпосівного обробітку ґрунту під овочеві, технічні і зернові культури. За один прохід він подрібнює грудки, вирівнює мікрорельєф поверхні поля і ущільнює поверхневі шари ґрунту

Агрегат комбінований швидкісний АКШ-3,6А (рис. 1.84) успішно використовують як у традиційному, так і в ґрунтозахисно­му землеробстві. За один прохід він виконує всі операції щодо під­готовки ґрунту під сівбу Агрегат можна використовувати для:

 • післяжнивного розпушення ґрунту одразу після збирання ранніх зернових і зернобобових культур на глибину 8-10 см;
 • пошарового обробітку ґрунту з метою боротьби з бур'янами;
 • основного обробітку ґрунту;
 • загортання в ґрунт органічних і мінеральних добрив;
 • передпосівного обробітку ґрунту під культури, які висівають­ся глибше 5 см.

Комбінований агрегат ББГ «Європак» за один прохід вико­нує наступні операції:

 • інтенсивне розпушування ґрунту за будь-яких умов;
 • вирівнювання поверхні поля за допомогою підпружиненої, регульованої по висоті балки;
 • подрібнення, ущільнення ґрунту тандемом із легких і важких вальців;
 • подрібнення і зарівнювання ґрунту підпружиненими боронами;
 • розпушування ґрунту спеціальними робочими органами, які виставляються по ширині і на глибину тракторної колії.

Контрольні запитання:

 

 1. Що таке комбінований агрегат?
 2. Які переваги комбінованих агрегатів?
 3. Які типи комбінованих агрегатів існують?
 4. Якими робочими органами комплектується агрегат РВК-3,6А?
 5. Розкажіть про особливості будови агрегату ВІП-5,6А.
 6. Загальна будова і процес роботи агрегату АКШ-3,6А.
 7. Як відбувається технологічний процес роботи агрегату «Європак»?