Розрізняють мінеральні, органічні і місцеві добрива. Мінеральні добрива виготовляє промисловість у вигляді гранул розміром 1-5 мм, кристалів або рідин. За вмістом живильних елементів мінеральні до­брива бувають прості, до складу яких входить один елемент, і складні, що мають два-три живильні елементи. Мінеральні добрива, що вклю­чають декілька живильних елементів, називають комплексними.

Органічні добрива включають елементи речовин тваринного або рослинного походження. До них належать: гній (твердий, пе­репрілий, рідкий і напіврідкий), гноївка, торф, компости, рослинна маса, що загортається в ґрунт. Гній збирають на тваринницьких фермах з використанням способів, що забезпечують його знезара­ження, зберігання поживних речовин і одержання маси, найпри- датнішої для механізованого внесення в ґрунт.

Залежно від строку внесення добрив розрізняють передпосівний, припосівний і післяпосівний способи.

Передпосівний спосіб використовують для внесення основної маси туків усіх меліорантів і органічних добрив. При суцільному внесенні добрива, рівномірно розкидані (розсіяні) по полю під час оранки або передпосівної культивації, загортають у ґрунт на глиби­ну 10-20 см.

Припосівне внесення добрив проводять одночасно з сівбою. До­брива вносять у ґрунт разом з насінням або поблизу нього. Рослини підживлюють добривами одночасно з культивацією міжрядь.

Культури суцільної сівби, наприклад, зернові, підживлюють за допомогою наземних агрегатів, для переміщення яких при сівбі за­лишають технологічну колію. За несприятливих умов прохідності, зокрема підвищеній вологості, використовують авіацію.

У сучасних умовах все ширше застосовують передпосівне внут­рішньо-ґрунтове внесення туків, які розміщують стрічками, рядками, гніздами у вологозабезпеченому шарі ґрунту. Це дозволяє знизити витрати добрив, зменшити їх змивання стічними водами, полегшити догляд за рослинами.

Агротехнічні вимоги. Добрива, що злежалися, перед використан­ням необхідно подрібнити і просіяти. Розмір часток після подрібнен­ня — не більше 5 мм, вміст часток менше 1 мм допускається до 6%.

У процесі розтарювання втрати добрив з паперовою мішкота­рою не повинні перевищувати 1%, а з поліетиленовою — 0,5%. Вміст клаптів мішкотари в подрібнених добривах не повинен перевищу­вати 3% маси паперових і 0,08% маси поліетиленових мішків.

При змішуванні добрив вологість компонентів не повинна відрізнятися від стандартної більш як на 25%. Відхилення від зада­ного співвідношення поживних елементів у тукосумішах допус­кається не більше 10%, а неоднорідність суміші — не більше ± 10%.

При внесенні мінеральних добрив відхилення фактичної дози від заданої допускається не більше 10%, нерівномірність розподілу добрив за шириною захвату — не більше ±15%. Необроблені пово­ротні смуги і пропуски між сусідніми проходами агрегату не допус­каються. Час між внесенням добрив і їх загортанням не повинен пе­ревищувати 12 год. При внесенні органічних добрив відхилення фактичної дози від заданої допускається не більше 25%, нерівно­мірність розподілу за шириною розкидання — не більше ±25%, за напрямком руху — не більше ±10%.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Які є способи внесення добрив і від чого залежить їх вибір?
  2. Назвіть основні агротехнічні вимоги внесення мінеральних і ор­ганічних добрив.
  3. Які види добрив ви знаєте?