Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
технологічна документація

технологічна документація □ Описовий матеріал та креслення: маршрутна карта, операційна карта, карта ескізів і схем тощо.

Author - Super User
Технічна документація

документація, використовувана у конструюванні, виготовленні, випробуванні та експлуатації промислових виробів, а також проектуванні, зведенні, експлуатації і ремонті будинків (споруд). До технічної документації належать стандарти, технічні умови, інструкції, методики випробувань тощо

Author - Super User
Технічні умови

□ нормативно-технічний документ (частина технічної документації), що містить вимоги до споживних (експлуатаційних) показників і методів контролю якості одного або кількох видів продукції всіх галузей народного господарства. Розробляють (на певний термін), якщо немає стандартів на продукцію або необхідно доповнити вимоги до неї.

Author - Super User
Synonyms - ТУ
Техніка безпеки

система технічних і організаційних заходів та прийомів роботи, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці. Обов’язкові вимоги техніки безпеки закріплено в трудовому законодавстві, у спеціальних інструкціях, наказах тощо. Заходи з техніки безпеки вживають на підприємствах на підставі колективних договорів

Author - Super User
Тертя

1) зовнішнє тертя - механічна взаємодія між твердими тілами, що виникає в місцях їхнього дотику й перешкоджає відносному переміщенню цих тіл. У техніці роль тертя буває негативною (наприклад, воно зменшує коефіцієнт корисної дії механізмів, спричинює їхнє зношування тощо) і позитивною (зокрема, створює можливість передачі зусиль від одних деталей машин до інших); 

Author - Super User
Термостійкість

□ властивість крихких матеріалів протистояти, не руйнуючись, термічним напруженням. Оцінюють найчастіше кількістю циклів нагрівання й охолодження, що їх витримує матеріал (виріб) до появи тріщини, до часткового або повного руйнування

Author - Super User
Synonyms - термічна стійкість
Термомеханічна обробка

□ обробка металів (сплавів) послідовним нагріванням до температури, за якої якісно змінюється їхній фазовий склад, пластичним деформуванням і гартуванням. Забезпечує високі міцність, пластичність, витривалість і холодостійкість сталі, зменшує її схильність до крихкості за відпуску металу та ін

Author - Super User
термічне оброблення сталі

термічне оброблення сталі □ Сукупність операцій - нагрівання, витримування і охолодження виробів для зміни структури їх і створення потрібних властивостей; відпал, нормалізація, загартування і відпуск.

Author - Super User
Термічна обробка

□ обробка (нагріванням у термічних печах із наступним охолодженням) металів (сплавів) з метою потрібної зміни їхньої структури і властивостей. Основні види термічної обробки: відпал металу, гартування, нормалізація, патентування, штучне старіння металів. Теплову дію поєднують з хімічною (хіміко-термічна обробка), деформаційною (термо­механічна обробка), хімічною і деформаційною (термохіміко- механічна обробка) та ін. Різновиди термічної обробки - електротермічна обробка, ізотермічна обробка, лазерна (метал нагрівають концентрованим електромагнітним випромінюванням, яке генерує лазер) тощо

Author - Super User
Термітне зварювання

зварювання металів із застосуванням терміту. Використовують переважно для з’єднання рейок і труб

Author - Super User
Терміт

□ порошкувата суміш алюмінію з оксидами металів (переважно залізною окалиною), здатна інтенсивно згоряти, виділяючи велику кількість тепла. Терміт застосовують у процесах алюмінотермії, термітного зварювання

Author - Super User
Synonyms - термітна суміш
Теплотехніка

наука про вироблення і застосування теплової енергії. Теоретичними основами теплотехніки є термодинаміка, теплопередача і теорія горіння. Основні напрями теплотехніки - тепловикористання (споживання теплової енергії без перетворення її на енергію інших видів) і теплоенергетика.

Author - Super User
Теплопровідність

один із видів перенесення теплоти від більш нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих; вид теплообміну. На відміну від конвекції, теплопровідність не пов’язана з макроскопічним перенесенням речовин. У металах тепло­провідність здійснюється електронами провідності, в діелектриках - за рахунок пов’язаних коливань частинок, що утворюють кристалічну ґратку.

Author - Super User
Теплопередача

теплообмін між двома теплоносіями або тілами, розділеними між собою твердою стінкою чи іншою поверхнею розділу. Характеризують коефіцієнтом теплопередачі, який чисельно дорівнює кількості теплоти, що передається через одиницю поверхні розділу за одиницю часу за різниці температури середовища в 1 К.

Author - Super User
Теплообмін

процес передачі теплоти у просторі, зумовлений різницею температур об’єктів, між якими він відбувається. Основні форми теплообміну: теплопровідність, конвекція і теплове випромінювання. Окремим випадком теплообміну є теплопередача

Author - Super User